"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Het A.K.W. Douma-Oantinken


Het A.K.W. Douma-Oantinken is een ereprijs die in 2010 voor het eerst is ingevoerd. De prijs is op initiatief van het, op dat moment regerende bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard opgericht ter nagedachtenis aan de heer Age Klaas Wim Douma (1932-2009). De heer Douma was van 1975 tot 2000 voorzitter van onze vereniging. Na het neerleggen van deze functie werd hij benoemd tot erelid van de vereniging.
De heer Douma droeg het Friese paard een warm hart toe en zette zich op velerlei manieren in voor het behoud van het ras. Hij zorgde voor de nodige literatuur en verslagen. Daarnaast was hij regelmatig omroeper op diverse fokdagen en andere evenementen. Binnen de vereniging was de ringrijderstak een geliefde geleding van de heer Douma. Hij was er jarenlang speaker. Mede vanwege zijn enorme 'drive' om het weloude spelletje zoals dat al eeuwen word verreden in stand te houden, besloot het bestuur van Het Friese Tuigpaard zijn naam aan deze tak te verbinden.
Het A.K.W. Douma-Oantinken zal vanaf 2010 elk jaar worden uitgereikt aan de beste ringsteekcombinatie over een heel wedstrijdseizoen. De prijs wordt altijd op de jaarlijks gehouden algemene ledenvergadering uitgereikt aan de winnaars.
De ereprijs bestaat uit een fraai wandbord met de afbeelding van een fries paard voor de sjees. 
 Jaar  Rijder  Steekster
 2010:  Sjerp de Jong, Witmarsum  Ilse Koster-Keuning, Witmarsum
 2011:  André van der Staal, Wieuwerd  Anneke van der Staal-Hoekstra, Wieuwerd
 2012:  Sjerp de Jong, Witmarsum  Ilse Koster-Keuning, Witmarsum
 2013:  Sjerp de Jong, Witmarsum  Ilse Koster-Keuning, Witmarsum
 2014:  Hendrikus ter Schure, Heerenveen  Annemarie Reijenga, Heerenveen
 2015:  Sjerp de Jong, Witmarsum  Ilse Koster-Keuning, Witmarsum
 2016:  Jelle van der Weide, Folsgare  Eline Schoenmaker, Soest
 2017:  Sjerp de Jong, Witmarsum  Ilse Koster-Keuing, Witmarsum
Voorwaarden A.K.W. Douma-Oantinken
De voorwaarden voor 2024 zijn als volgt:
 
  1. De combinatie* voldoet aan de gestelde reglementsvoorwaarden zoals die gelden voor het ringsteken binnen onze vereniging.
  2. De combinatie* heeft aan minimaal 60% van de uitgeschreven ringsteekwedstrijden over het geldende wedstrijdseizoen meegedaan (m.u.v. het Fries Kampioenschap)
  3. De berekening gaat over de plaatsingen van de combinaties*.
  4. Bij gelijke eindstand is de plaatsing van de laatste ringsteekwedstrijd alwaar beide combinaties* aan de start verschenen doorslaggevend.
  5. De uiteindelijke winnaar wordt toegewezen door het bestuur van onze vereniging in nauwe samenwerking met het wedstrijdsecretariaat van het ringsteken.
Bestuursbesluit:
Alle combinaties* die aan minimaal 60% van de uitgeschreven wedstrijden meedoen (m.u.v. het Fries Kampioenschap) hebben recht op een extra vergoeding van € 100, welke aan het eind van het seizoen wordt uitgereikt.
*daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over 'combinaties' wordt bedoeld de samenstelling van de rijder en steekster. Het paard wordt hier buiten beschouwing gelaten. Het is toegestaan om in verschillende man/vrouw duo's mee te rijden gedurende een seizoen. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag van het A.K.W. Douma-Oantinken worden de resultaten van de meest aanwezige man of vrouw geteld.
 
 
 

  
 
 Terug naar overzicht