"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Kampioenen


Kampioenen in 2007


    

Categorie 1+2

   Paard  Eigenaar  Rijder
 Klavertje drie  Mark (v. Nicolaas)  Watte Bruinsma, Rotstergaast   Sipke Riemersma
   Hessel (v. Reitse)  Watte Bruinsma, Rotstergaast  
   Teun (v. Reitse)  Watte Bruinsma, Rotstergaast  
       
 Tweespannen  Mark (v. Nicolaas)   Watte Bruinsma, Rotstergaast   Watte Bruinsma 
   Hessel (v. Reitse)  Watte Bruinsma, Rotstergaast  
       
 Ereklasse  Wierd ut 'e Polder (v. Folkert)  Russchert de Jong, Nij Beets  Frits de Jong
       
 Tandem  Keimpe (v. Oege)  Jappie de Haan, Langezwaag  Udo de Haan
   Wate (v. Olof)  Engbert Cloo, Gersloot  
       
 Competitie  Jelte fan it Pompebl. (v. Ulke)   Willem Wester, Tjerkgaast   Willem Wester 
       
 Fokmerries  Jerrie B (v. Ulbert)  Jan Bosma, St. Nicolaasga   Frits de Jong
       
 Dames  Wierd ut 'e Polder (v. Folkert)   Russchert de Jong, Nij Beets   Setske de Jong
       
 Dekhengsten  Wierd ut 'e Polder (v. Folkert   Russchert de Jong, Nij Beets   Frits de Jong
    

Categorie 3 (regio Noord)

   Paard  Eigenaar  Rijder
 Dames klasse  Beene (v. Fetse)  Tjitze Bouma, Terkaple   Tjitske Bouma
       
 Open klasse  Jan Piet (v. Hearke)  Age Bijl, Katlijk   Janny Bijl
       
 Young Riders  Beene (v. Fetse)  Tjitze Bouma, Terkaple   Tjitske Bouma
    

Categorie 3 (regio Zuid)

   Paard  Eigenaar  Rijder
 Open klasse  Davy G. (v. Folkert)   Ad Geurts, Beers  Ad Geurts
       
 Dames klasse  Davy G. (v. Folkert)   Ad Geurts, Beers  Willy v/d Laar
       
 Competitie  Harmen (v. Teunis)  Bertus en Joke Toonen, Maren Kessel  Robbie van Dijk
 

Categorie 3 Noord-Zuid

   Paard  Eigenaar   Rijder 
 Open klasse  Davy G. (v. Folkert)   Ad Geurts, Beers  Ad Geurts
       
 Dames  Davy G. (v. Folkert)  Ad Geurts, Beers   Willy v/d Laar
       
 Tweespannen  Jelmer fan Twijtel (v. Thomas)
 Hoekstra & Kromkamp, Delfstra.h.   Age Okkema
   Jonker f. Lutke Peinjum (v. Jasper)  Nanne Osinga, Pingjum  
Terug naar overzicht