"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Nieuws


Agenda Algemene ledenvergadering


Aan alle leden van Vereniging Het Friese Tuigpaard

 

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering zal gehouden worden op:

Vrijdagavond 6 maart 2020, in partycentrum ’t Haske te Joure, aanvang 20.00 uur

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering (gepubliceerd in het blauwe boekje van 2019)
 3. Ingekomen stukken/mededelingen
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie & benoeming reserve lid kascommissie
 7. Begroting 2020
 8. Vaststellen contributie 2020
 9. Pauze
 10. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar in de functie van voorzitter: Aise Bouma, Boelenslaan
 11. Samenwerking KNHS
 12. Juryleden
 13. Huishoudelijk reglement
 14. Bestuur ir. G.J.A. Bouma stichting, voorstel nieuw bestuurslid: Janneke Hoekstra, Sibrandabuorren
 15. Dressuur- en menvereniging
 16. Friesians on ice
 17. Uitreiken van kampioensprijzen, Jan Timmer medaille en A.K.W. Douma–Oantinken
 18. Rondvraag
 19. Sluiting

 

Geplaatst: Maa 17-02-2020Terug naar overzicht