"Het Friese Tuigpaard; graag gezien, veel gevraagd"

Documenten


Voorwaarden Young Riders competitie 2024


Voorwaarden Young Riders Competitie 2024

 
Doelstelling
Door middel van deze competitie wordt het creëren van vernieuwing in de tuigpaardensport Fries
ras beoogd, ten behoeve van publiek, rijders en wedstrijdorganisatoren. Tevens wordt met deze
rijders als doelgroep getracht de continuïteit van de tuigpaardensport Fries ras op langere termijn te
bevorderen.
 
Reglement & beoordeling
Algemeen
 1. De deelnemers dienen lid te zijn van Vereniging Het Friese Tuigpaard en worden als ‘Young Rider’ aangemerkt vanaf 1 januari in het jaar waarin zij de 16 jarige leeftijd zullen bereiken tot en met 31 december van het jaar waarin zij de 26 jarige leeftijd hebben bereikt.
 2. De deelnemers dienen met goed gevolg een rijvaardigheidsexamen afgelegd te hebben en te kunnen aantonen dat zij over een geldige WA-verzekering beschikken. Minderjarigen zijn verzekerd via hun ouders
 3. Er zal gereden worden onder het dan geldende algemene reglement en het wedstrijd reglement van de SAS.
 4. Eenvoudig door te starten geven de deelnemers aan, op de hoogte te zijn van – en in te stemmen met – de SAS-reglementering en deze te zullen respecteren.
 5. De beoordeling geschiedt overeenkomstig de inhoud van het SAS-wedstrijdreglement (wijze van beoordelen). De jury beoordeelt bovendien de wijze van rijden. Bij een gelijke prestatie van het paard zal de jury ook extra rekening houden met de wijze van rijden bij het bepalen van de plaatsing.
 6. Het uit te brengen Friese paard dient bij de SAS te zijn geregistreerd.
 7. De van toepassing zijnde prijzenschaal is tenminste gelijkwaardig aan die voor een limietklasse rubriek van de categorie waarin wordt gereden. De deelnemers treffen (zonodig) individueel een regeling met de eigenaar van het door hen gereden paard, met betrekking tot de toedeling van gewonnen prijzengeld.
 8. Een combinatie welke in voorgaande jaren is gehuldigd als winnaar van de Young Riders competitie is voor de daaropvolgende jaren uitgesloten voor deelname aan de competitie in dezelfde samenstelling.
 
Kleding
 1. Deelnemers hebben enige vrijheid om – rekening houdend met de hieronder sub. 11 omschreven aanvullende voorwaarden – vernieuwende elementen in de reglementair voorgeschreven kleding door te voeren.
 2. Voorwaarden kleding: Het uitgangspunt is ‘tenue de ville’ dat wil zeggen, voor heren; een net pak, al dan niet driedelig, met overhemd en eventueel das, zwarte (gepoetste) schoenen en donkere sokken, voor dames; een mantelpakje (broek of rok) of geklede jurk, met panties of kousen (geen blote benen). Er mag binnen redelijke grenzen naar eigen inzicht worden gevarieerd. Het hoofd van de rijder dient overigens bedekt te zijn door een – voor wat betreft de kleur en type – bij het gekozen tenue passend hoofddeksel. Bovendien dienen er bijpassende handschoenen te worden gedragen.
 3. De kleding van de groom dient – bij voorkeur – te worden aangepast aan die van de betreffende deelnemer.
 
Opzet
 1. De competitierubrieken zullen verreden worden tijdens wedstrijden voor het Friese ras. De competitie is open voor deelnemers en/of paarden afkomstig uit alle klassen. Deelnemers dienen hun Friese paard te spannen voor een vierwielige showwagen.
 2. Een deelnemer mag met verschillende paarden aan de competitie deelnemen. De punten worden geregistreerd op naam van de rijder.
 3. Aan de finale mag uitsluitend worden deelgenomen met een paard waarmee de betreffende rijder gedurende het lopende seizoen aan tenminste één van de competitiewedstrijden heeft deelgenomen.
 4. Er zullen minimaal 4 wedstrijden en een afzonderlijke finalewedstrijd worden verreden. De competitiewedstrijden zullen – onder het voorbehoud van wijzigingen – worden verreden in:              
1. 18-05-2024 Lunteren
2. 09-06-2024 Diever
3. 15-06-2024 Drogeham
4. 06-07-2024 Wijnjewoude
5. 03-08-2024 CH Rijs
6. 07-08-2024 Buitenpost
7. 24-08-2024 Blauwhuis
8. 01-09-2024 Norg (FINALE)
 
 
 
Puntentelling
 1. De puntentelling voor de competitie geschiedt als volgt:
Plaatsing     Competitie punten          Finalepunten
1e                  10                                        20
2e                  9                                          18
3e                  8                                          16
4e                  7                                          14
5e                  6                                          12
6e                  5                                          10
7e                  4                                          8
8e                  3                                          6
9e                  2                                          4
10e                1                                          2
11e tm15e    0                                          0
 
Wedstrijdverloop
 1. De startvolgorde wordt door middel van loting per competitiewedstrijd bepaald. De deelnemende combinaties komen afzonderlijk binnen en worden daarbij door de omroeper aan het publiek voorgesteld. Daartoe wordt er voor iedere deelnemer een kort CV opgesteld.
 2. Na het reguliere gedeelte van de wedstrijd worden de deelnemers opgesteld; vervolgens kan de jury besluiten tot een standshow voor de paarden die voorlopig als eerste, tweede en derde zijn opgesteld, of tot overrijden van een nader door de jury te bepalen aantal paarden, waarna de definitieve plaatsing volgt.
 
Finale en eindklassement
 1. Startgerechtigd in de finale zijn de 12 hoogst geplaatste ‘Young Riders Fries ras’ van de competitie.
 2. Voorafgaand aan de finale dienen deelnemende paarden in de competitie aan tenminste 60% van de tot dan toe uitgeschreven competitierubrieken te hebben deelgenomen. Indien twee of meer deelnemers met een gelijk aantal punten op de laatste plaats die nog recht geeft op deelname aan de finale zijn geëindigd, dan is het totaal aantal behaalde punten van de eerste twee competitie wedstrijden waaraan door de betreffende ‘Young Rider Fries ras’ heeft deelgenomen doorslaggevend. Is ook dat aantal punten gelijk dan gelden de plaatsingspunten voor de eerste wedstrijd waaraan door de rijder heeft deelgenomen.
 3. Om in aanmerking te komen voor een plaats in de einduitslag is deelname aan de finalewedstrijd verplicht.
 4. Mochten er zich minder dan 12 deelnemers voor de finale kwalificeren of mocht een voor de finale gekwalificeerde deelnemer zich terug trekken, dan kan het aantal tot een totaal van 12 worden aangevuld. Hiervoor komen vervolgens die ‘Young Riders Fries ras’ in aanmerking die het hoogste aantal punten in de tussenstand hebben behaald. Deze deelnemers mogen dan weliswaar aan de finalewedstrijd deelnemen, maar zij verdienen daar géén punten voor de eindstand in de competitie.
 5. Voor de berekening van het eindresultaat van de competitie zal de uitslag van de finale worden ‘geschoond’; dat wil zeggen dat de punten voor de finale worden toegekend, terwijl daarbij de plaatsing van de deelnemers die – overeenkomstig het hierboven sub.23 bepaalde – geen recht hebben op plaatsingspunten, buiten beschouwing zal worden gelaten. Voor de einduitslag tellen de beste 60% van de verreden wedstrijden + de finalewedstrijd.
 6. De winnaar van de competitie is diegene die het hoogst aantal punten heeft behaald, berekend over de competitiewedstrijden en de finale. Hierbij geldt dat de beste 60% van de resultaten uit de competitie en de plaatsing in de finale tellen voor de vaststelling van het eindklassement van de competitie.
 7. Indien er deelnemers zijn die in het eindklassement van de competitie een gelijk aantal punten hebben is de plaatsing in de finale doorslaggevend voor hun onderlinge plaatsing.
 
Slotbepalingen
 1. Het bestuur van Vereniging Het Friese Tuigpaard behoudt zich het recht voor om dit reglement – in het geval van onvoorziene omstandigheden en/of bij constatering van een omissie – tussentijds te wijzigingen en/of aan te vullen in het belang van ‘fair play’, zulks in overleg met de SAS c.q. met diens vertegenwoordiger ter plaatse tijdens de betreffende wedstrijd, die tot deze competitie behoort.
 2. In alle gevallen waarin de bepalingen van dit reglement en/of van het SAS algemeen reglement en wedstrijdreglement niet voorzien, dan wel in alle gevallen waarin er geen eenduidigheid bestaat omtrent de uitleg van een bepaling, of wanneer de dichtst bijkomende uitleg van de van toepassing zijnde regel – naar de opvatting van het VFT-bestuur en/of naar de opvatting van de SAS c.q. diens afgevaardigde tijdens een competitiewedstrijd – zou resulteren in een overduidelijke onrechtvaardigheid, beslist de SAS, in overleg met het bestuur van VFT.
 Terug naar overzicht